Taisyklės-Sutartis

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje kamadogriliai.lt taisyklės-sutartis: 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su "Kamadogriliai.lt" taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "Kamdogriliai.lt" internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

1.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes "Kamadogriliai.lt" internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga (išsamiau skiltyje "Privatumas')

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą "Užsakyti" ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu, arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. paštu apie užsakymo patvirtinimą.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma  internetinės parduotuvės "Kamadogriliai.lt" duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Kamadogriliai.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@kamadogriliai.lt arba paskambindamas numeriu 8 699 68573. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 darbo dienas).  

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis Kamadogriliai.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas pasirinkęs apmokėjimą banko pavedimu nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.5. Pardavėjas dėl svarbių priežaščių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas avansinį apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs. Taip pat Pardavėjas tokiu atveju gali pasiūlyti analogišką prekę.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės Kamadogriliai.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas po užsakymo patvirtinimo, gavęs nurodymą apie apmokėjimą, perveda pinigus į Kamadogriliai.lt banko sąskaitą.

8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.

8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymas (transportavimas) Lietuvos Respublikos teritorijoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra pagal nustatytus kurjerio įkainius.

9.2.5. Prekių pristatymas (transportavimas) į Kuršių neriją gali užtrukti ilgesnį terminą nei nurodytas. Apie prekių pristatymo terminą į Kuršių neriją Pardavėjas Pirkėją informuoja patvirtindamas užsakymą.

9.2.6. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti vežėjo transportas.

9.3. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose:

9.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkto, esančio adresu Dvaro g. 49, Šiauliai. Adresas gali būti keičiamas ir yra patikslinamas Pardavėjui patvirtinus atsiėmimo laiką.

9.3.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento. Pirkėjui laiku neatsiėmus prekių, Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti užsakymą be įspėjimo ir grąžinti sumokėtą avansinį mokėjimą, jei jis buvo sumokėtas.

9.3.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista, prekė(-ės) yra pažeista(-os), Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

10. Prekių kokybė

10.1. Kiekvienos Kamadogriliai.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 "Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis..

11.2. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

11.3. Grąžinamos prekės turi būti nesugadintos arba kitaip fiziškai nepažeistos, taip pat nepažeistomis originaliomis pakuotėmis.

11.4. Pagal kliento pageidavimą specialai jam atvežtos prekės gali būti atgal nepriimamos.

11.5. Grąžinant prekę siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas.

11.6. Pinigai už grąžintas 11.1-11.5 punktų nurodymus atitinkančias prekes pervedami per 2 darbo dienas (po grąžinamos prekės gavimo ir patikrinimo) į pirkėjo nurodytą sąskaitą arba išmokami grynais jei to pageidauja pirkėjas.

11.7. Užsakymas pirkėjui pageidaujant gali būti atšauktas-anuliuotas iki prekių išsiuntimo pirkėjui momento. Jeigu sandoris jau yra apmokėtas, bet prekė dar neišsiųsta, anuliavus užsakymą pinigai grąžinami per 2 darbo dienas po užsakymo panaikinimo.

11.8. Pardavėjas pasilieka teisę užsakymą atšaukti jeigu pirkėjas nurodo atsikaitymą už prekę bankiniu pavedimu arba kortele, bet neapmoka užsakymo ilgiau nei 5 darbo dienas.

12. Prekės paskirtis ir naudojimosi instrukcijos

12.1. Pardavėjas neatsako už dėl paskirties ar eksploatacijos nesilaikymo atsiradusius defektus.

13. Terminai reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti

13.1. Nustatomas parduodamos prekės kokybės garantijos terminas yra 14 kalendorinių dienų. Šis terminas įsigalioja nuo prekės įsigijimo ar pristatymo Pirkėjui dienos.  Numatytas terminas yra skirtas Pirkėjo reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti. Už prekės trūkumus ir defektus atsiradusius vėliau kaip po 14 kalendorinių dienų Pardavėjas neatsako.

14. Atsakomybė

14.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

14.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

14.4. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14.5. Pardavėjas neatsako už patirtą žalą ir nuostolius, kurie kilo dėl Pardavėjo parduotų prekių.

14.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

15. Apsikeitimas informacija

15.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

15.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje "Kontaktai"  nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

16.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

16.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Garantiniai įsipareigojimai: 

Garantija pradeda galioti nuo prekės pardavimo/perdavimo datos, jeigu sutartis nenumato kitaip.  Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos žemiau išvardintos garantinės sąlygos ir (ar) prekės naudojimo instrukcijos. Kai pardavėjas pakeičia daiktą ar jo komplektuojamą detalę per nustatytą garantijos terminą, tai naujam daiktui ar komplektuojamai detalei taikomas tęstinis garantijos terminas.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

 1. Pirkėjas, pateikdamas prekę garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą ir/arba PVM sąskaita-faktūrą).
 2. Prekės turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje originalioje pakuotėje. Jeigu prekės pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus transportavimo metu. Transportavimo kaštus apsimoka pats pirkėjas.
 3. Dėl garantinio aptarnavimo atlikimo siūlome kreiptis į artimiausią garantinio aptarnavimo filialą, kurį nurodys Pardavėjas.
 4. Gedimui nepasitvirtinus ar (ir) esant gedimams, kuriems netaikomi garantiniai įsipareigojimai ir nemokamas aptarnavimas, visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į servisą, gedimo nustatymu bei remontu, klientas apmoka savo sąskaita.
 5. Garantinio laikotarpio metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai, šalinami gamintojo įgalioto atstovo per protingą terminą nuo prekės perdavimo įgaliotam atstovui. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl delsos arba garantinių įsipareigojimų nevykdymo, susiklosčiusių dėl įvykio ir/arba nenumatyto atvejo, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti, įskaitant, bet neapsiribojant, stichines nelaimes, gaisrą , vyriausybių apribojimus arba suvaržymus, streikus, pervežimo delsas arba sumažėjusius medžiagų išteklius.
 6. Prekės keičiamos arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, - negalima pašalinti.
 7. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atneštos prekės komplektacija. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos

Garantiniai įsipareigojimai negalioja šiais atvejais:

 1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo tyčios ar neatsargumo.
 2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų.
 3. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje.
 4. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas.
 5. Atsiradusius gedimus šalino ne Pardavėjo nurodytas įgaliotas servisas/asmuo.
 6. Prekė buvo sąmoningai sugadinta, ardyta.
 7. Jei gedimas atsirado naudojant eksploatacines medžiagas, priedus, kurie nėra rekomenduojami Pardavėjo atstovo.
 8. Garantija netaikoma dėl įbrėžimų, įlenkimų, nuskilimų, įtrūkimų arba nedidelių kosmetinių išorinės glazūros įskilimų, kurie neturi įtakos kepsinės veikimui.
 9. Tokios medžiagos kaip chloras, pramoniniai dūmai, chemikalai, trąšos, itin didelis drėgnumas, vejos pesticidai ir druska gali pakenkti metalo dažams ir dengiamosioms medžiagoms. Dėl to dalims iš metalo, nerūdijančio plieno ir ketaus taikoma garantija negalioja rūdžių, oksidacijos, išblukimo ir/arba kitų defektų atveju.
 10. Garantija anuliuojama, jei degieji skysčiai yra pilami į/arba ant keraminės kepsninės. Garantija anuliuojama, jeigu kepsninė yra kūrenama malkomis ar kitu netinkamu kuru. Kepsninei kūrenti turi būti naudojamos aukštos kokybės anglys. Akcentuojama - draudžiama naudoti degius skysčius ir malkas.

Kam ir kokio laikotarpio garantija yra taikoma:

Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys ( naudojimas komerciniais tikslais)
2 metų garantija keramikiniam korpusui 1 metų garantija keramikiniam korpusui
2 metų garantija ugniadėžei 1 metų garantija ugniadėžei
1 metų garantija termometrams 1 metų garantija termometrams
1 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams 1 metų garantija keramikiniams kepsninės aksesuarams
1 metų garantija visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams 1 metų garantija visoms metalinėms kepsninės dalims ir aksesuarams
1 metų garantija ugniai atspariam tarpikliui 1 metų garantija ugniai atspariam tarpikliui
1 metų garantija šoninėms kepsninės lentynoms